پاره سفال شهر استخر

عنوان: پاره سفال شهر استخر
خالق: نامعلوم
تاریخ خلق: نامعلوم (۱-/۱)
محل کشف: استخر ، ایران
نوع هنر:
 سفال
محل نگهداری: مجموعه مطالعاتی فریر
شماره دسترسی: FSC-P-6782a-c
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه