نیزه لرستان

عنوان: نیزه لرستان
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: -۱/۱ میلادی
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
دسته‌بندی موضوعی: جنگ‌افزار
نوع هنر:
هنر فلزی
محل نگهداری:
گالری‌های فریر و سکلر
شماره دسترسی: FSC-B-83
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه