شی زنگوله شکل

عنوان: شی زنگوله شکل
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق: -۱/۱ میلادی
مکان کشف: لرستان، ایران
ترکیب: برنز
نوع هنر:
هنر فلزی
محل نگهداری:
مجموعه مطالعاتی فریر
شماره دسترسی: FSC-B-63
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه