کیاناز

کیاناز

کیاناز

کیاناز
از فرسام سنگینی
تکنیک: رنگ روغن روی بوم
اندازه اثر: ۴۵*۳۵ سانتیمتر
زمان خلق اثر: ۱۳۹۷
حق تکثیر: استفاده منصفانه