کافه گلک

کافه گلک

کافه گلک

کافه گلک
از شری حسینی
عکاسی
زمان خلق اثر: ۱۳۹۷
موقعیت: جزیره هرمز، هرمزگان
حق تکثیر: استفاده منصفانه