کاشی ایرانی

عنوان: کاشی ایرانی
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: نامشخص (۱/۱-)
دسته‌بندی موضوعی:‌ معماری
نوع هنر:
کاشی سنتی
محل نگهداری:
مجموعه تحقیقاتی فریر
شماره دسترسی: FSC-P-1023
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه