سجاده ابریشمی

سجاده ابریشمی

سجاده ابریشمی

سجاده ابریشمی
از ‘حاج ملا محمد محتشم’
صنایع دستی
حق تکثیر: استفاده منصفانه