درباره نوژا

مجتبی دادار

مجتبی دادار
09372971132

مدیر نوژا

شیما معماری

شیما معماری
09224001578

مدیر هنری و نویسنده نوژا

علی ابوطالبی

علی ابوطالبی
نقاش و نمایشنامه نویس

دلیل نوژا