گچ بری

مشخصات تصاویر این دسته بندی

۱-گچ بری سنتی (منبع تصویر)

۲- گچ بری (منبع تصویر: ناموجود)

۳- گچبری گنبد علاویان همدان (منبع تصویر)

۴- گچبری سنتی (منبع تصویر)

۵- گچبری (منبع تصویر)

۶- گچبری (منبع تصویر: ناموجود)

۷- موزه زمان (منبع تصویر: ناموجود)