ساروج بری

مشخصات تصاویر این دسته بندی

۱- حمام خان سنندج (منبع تصویر)

۲- حمام وکیل شیراز (منبع تصویر: ناموجود)

۳- حمام حاج صالح سقز (منبع تصویر)