حوله بافی در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

حوله بافی در خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

حوله بافی یکی از قدیمیترین کارها و هنرهای دستی در خراسان جنوبیه.

صنایع دستی، روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر دیاری است. هنرمندان صنایع دستی، آفرینندگان و سفیران فرهنگی وهنری یک قوم و یک ملت اند که هیچ گاه ازفرستادن پیام فرهنگ و اصالت هنری خود دست برنخواهند داشت.
در صنایع دستی ایران، ذوق هنری و وسواس و صبوری هنرمندان ایرانی، در ریزه کاری فنون هنری دیده می شود و آنها همیشه درتمامی هنرهای دستی پیشتاز بوده و هستند.

عکس از: فرشته عبدی

در دایره المعارف هنر نوژا، تلاش داریم با نشر و معرفی هنر و هنرمندان برجسته کشوری، باعث تثبیت و حفظ هنر غنی این مرز و بوم شیم.

منبع مطلب